Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
ΤΕΙ Θεσσαλίας > Στρατηγική Διεθνοποίησης 2015-2020
 
 

Στρατηγική Διεθνοποίησης 2015-2020 ΤΕΙ Θεσσαλίας

Κατέχοντας σημαντική θέση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Έτσι επιδιώκει να αυξάνει την ελκυστικότητά του για ακαδημαϊκούς και φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο και να επεκτείνει τις διεθνείς συνεργασίες του, προκειμένου να προσφέρει στα μέλη του τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για περαιτέρω γνώση, έρευνα κατάρτιση και κοινωνική εξέλιξη. Ο διεθνής προσανατολισμός του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει μακρά παράδοση μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (http://erasmus.teilar.gr/), το οποίο λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια και έχει υλοποιήσει δράσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων Socrates/Erasmus, LLP/Erasmus στο παρελθόν και σήμερα στο Erasmus+, και εκφράζεται και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus (http://www.teilar.gr/ects-ds/eche_el.php) του Ιδρύματος.

Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, η διαδικασία της Μπολόνια και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές διεθνοποίησης υπήρξαν η κινητήρια δύναμη πίσω από τις πρωτοβουλίες διεθνοποίησης. Μέσα από τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια, το ΤΕΙ Θεσσαλίας στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας και του ρόλο προσφοράς υπηρεσιών του στην κοινωνία. Αξιολογώντας τη μέχρι τώρα πορεία του είναι σε θέση να αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας ολιστικής στρατηγικής διεθνοποίησης που θα εκτείνεται σε όλο το ίδρυμα και θα περιλαμβάνει τα διεθνή στοιχεία και δραστηριότητες που έχουν υιοθετηθεί κατά τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά θα διευρύνει το φάσμα των διεθνών δραστηριοτήτων, και θα καθορίσει τις νέες προτεραιότητες, τους στόχους και τα σχέδια δράσης του ιδρύματος για το μέλλον όσον αφορά δύο παράλληλες διαστάσεις:
α) τη διεθνοποίηση μέσα από την κινητικότητα ατόμων, έργων και προγραμμάτων (Internationalisation Abroad), αλλά και
β) τη διεθνοποίηση στο ίδιο το Ίδρυμα (Internationalisation at Home) μέσα από τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αναπτύσουν την παγκόσμια κατανόηση και τις διαπολιτιστικές ικανότητες, ώστε να εξασφαλίζεται η διεθνής διάσταση για όλα τα μέλη του Ιδρύματος και όχι μόνο για τους μετακινούμενους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι στρατηγικοί στόχοι του ΤΕΙ Θεσσαλίας ορίζονται ως εξής:

  • διευκόλυνση και προώθηση της κινητικότητας φοιτητών, εισερχόμενων και κυρίως εξερχόμενων, για σπουδές και πρακτική άσκηση, με τη χρήση του Ευρωπαϊκού συστήματος ECTS Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, εστιάζοντας στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής δέσμευσης των αποφοίτων σε μια παγκόσμια κοινωνία. Συγκεκριμένα, σε ευθυγράμιση με τους στόχους αναφοράς της ΕΕ για την εκπαίδευση (20%) μέχρι το 2020, το ΤΕΙ Θεσσαλίας φιλοδοξεί τουλάχιστον 10% των φοιτητών του να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση μέχρι το 2020.
  • διευκόλυνση και προώθηση της κινητικότητας του προσωπικού, ακαδημαϊκού και διοικητικού, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για την ενίσχυση της έρευνας, της διδασκαλίας και γενικά της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού. Το ΤΕΙ Θεσσαίας επιδιώκει την πλήρη, ενεργό και ενθουσιώδη συμμετοχή των ακαδημαϊκών, κατανοώντας το κρίσιμο ρόλο που έχουν στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας. Μέχρι το 2020, το ΤΕΙ Θεσσαλίας φιλοδοξεί τουλάχιστον 50% των καθηγητών του να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας για ενίσχυση της έρευνας και της διδασκαλίας.
  • διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στα εκπαιδευτικά θέματα, με την ενσωμάτωση της διεθνούς και διαπολιτιστικής προοπτικής στα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές να αναπτύξουν διεθνή, διαπολιτισμικές και παγκόσμιες ικανότητες και προοπτικές για να ζήσουν και να εργαστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ως παγκόσμιοι πολίτες. Επίσης, διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εικονικής κινητικότητας (virtual mobility), περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ (online learning) στην διαδικασία της μάθησης και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ψηφιακής και μικτής μάθησης (digital and blended learning) ως ένα εργαλείο διεθνοποίησης. Στόχος αναφοράς είναι μέχρι το 2020 τουλάχιστον 20% των προσφερώμενων προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος να είναι διαθέσιμο για εικονική κινητικότητα και να υλοποιείται μέσω ψηφιακής και μικτής μάθησης. Αυτός ο στόχος συνάδει και με την πολιτική ίσων ευκαιριών που εφαρμόζει το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε θέματα ενσωμάτωσης και υποστήριξης των ΑμεΑ, καθώς θα ενισχύσει σημαντικά την πρόσβαση στα προγράμματα σπουδών και στις ευκαιρίες κινητικότητας ειδικών ομάδων ΑμεΑ.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, το ΤΕΙ Θεσσαλίας επιδιώκει την εξεύρευση νέων εταίρων, την επέκταση των σχέσεων με τους υφιστάμενους εταίρους και τη σύσταση μακροπρόθεσμων βιώσιμων διεθνών συνεργασιών που θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας και καινοτομίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την συστηματική αξιοποίηση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών και προσωπικών σχέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος με ομολόγους τους σε ιδρύματα του εξωτερικού, ώστε να αποτελέσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη ευρύτερης θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των ιδρυμάτων αυτών. Με δεδομένο ότι η βασική γεωγραφική προτεραιότητα για διεθνείς συνεργασίες θα είναι πάντα ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε μια προσπάθεια στρατηγικής προσέγγισης της διεύρυνσης των συνεργασιών έχει θέσει τους εξής άξονες-στόχους:

  1. την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών σχέσεων και συνεργασιών με ιδρύματα και χώρες που διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία σε κοινά με το ΤΕΙ Θεσσαλίας αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας, αλλά και συμπληρωματικά αντικείμενα γνώσης, όπως η Ρωσία η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Κίνα, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών του ΤΕΙ στη νέα γνώση για την κάλυψη των αναγκών τους μέσα στη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας,
  2. την κινητοποίηση και προσέλκυση επιστημόνων και διακεκριμένων μελών της Ελληνικής ομογένειας από χώρες του εξωτερικού, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, και την αξιοποίηση του μεγάλου κεφαλαίου σε γνώση, έρευνα και αριστεία που μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν στο ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και στην τοπική κοινωνία και στην περιφέρεια Θεσσαλίας,
  3. την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών σχέσεων και συνεργασιών με ιδρύματα στις γείτονες χώρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, όπως Αλβανία, Λίβανο, Ιορδανία, με τις οποίες μοιραζόμαστε κοινά επαγγελματικά πεδία και ερευνητικά ενδιαφέροντα λόγω των κοινών κλιματικών συνθηκών αλλά και ιστορικών καταβολών, στοχεύοντας στην προσφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε αυτούς τους τομείς.

Εν κατακλείδει, το ΤΕΙ Θεσσαλίας θεωρεί τη διεθνοποίηση αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη και ενίσχυση της θέσης του στη ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη οικονομία και κοινωνία. Το Ίδρυμα αναγνωρίζει το γεγονός ότι η διαδικασία διεθνοποίησης αμφισβητείται από όλο και πιο βαθιά από τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά προβλήματα, όπως η οικονομική κρίση, οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, η μετανάστευση και οι εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις. Ωστόσω, επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις όχι ως απειλές αλλά ως ευκαιρίες για να αναδείξει τη σημασία που έχει η διεθνοποίηση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη σύνθεση μιας ουσιαστικής απάντησης σε αυτά τα κρίσιμα θέματα.

Βιβλιογραφία
European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Culture and Education (2015) ‘Internationalisation of Higher Education’, Study. Available at: http://www.europarl.europa.eu/studies

 
 
 

 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz