Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Κατηγορία:
Ανακοινώσεις του ΤΕΙ

Ημερομηνία:
24/05/2016
Ανακοίνωση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Τεχνικών Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρόβλεψης, προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα συνολικά δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.300.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016) των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών του Περιβάλλοντος, άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμημάτων Πανεπιστημίων, ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των «Έργων διαχείρισης περιβάλλοντος» αλλά και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας καθώς στην προφορική συνέντευξη.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, οι συστατικές επιστολές, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας,
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα,
Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος»,
411 10 Λάρισα

μέχρι και την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2016, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ).
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.)
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο


ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. στη Λάρισα (κ. Ηλία Παλαιοχωρλίδη, τηλ. 2410-684527, fax 2410-684306, e-mail: secry-civil@teilar.gr ).


H Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα


Ευαγγελία Δ. Φαρσιρώτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Γραφείο Διασύνδεσης
Πως θα μας βρείτε

Παρουσίαση σε video mp4 του TEI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
e-Γραμματεία

facebook twitter
msc
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


 GYM
Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

EAP
Υποστήριξη των ΟΣΣ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz