Επικοινωνία
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Διαχειριστής

Διεύθυνση:
TEI Λάρισας
Λάρισα
411 10

Τηλέφωνο: 2410 684 378
Fax: 2410 610 803

Επικοινωνία